Rejestracja PSA to, po podpisaniu umowy, kolejny krok do rozpoczęcia działalności.

Wyjaśniamy jak zarejestrować PSA, jaki jest czas na rejestrację i ile to będzie kosztować

Sposób rejestracji, termin i koszty

Aby prosta spółka akcyjna mogła funkcjonować, po podpisaniu umowy należy spółkę zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sposób rejestracji spółki oraz jej koszty zależą od tego, w jaki sposób umowa została zawarta. W przypadku umowy podpisanej u notariusza, powstanie spółki należy zgłosić na Portalu Rejestrów Sądowych. Opłata wynosi 500 złotych. Termin na zgłoszenie umowy zawarcia spółki w formie aktu notarialnego do rejestru wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.

W przypadku wykorzystania wzorca umowy, rejestracja spółki ma miejsce w portalu S24, który udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Opłata w tym wypadku wynosi 250 złotych. Termin na zgłoszenie umowy zawarcia spółki wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki. W obydwu przypadkach, jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego, umowa spółki ulega rozwiązaniu po upływie terminu na dokonanie takiego zgłoszenia.

Lista wpisów we wniosku

We wniosku rejestracyjnym należy wpisać:

1. firmę, siedzibę i adres spółki;
2. przedmiot działalności spółki;
3. liczbę akcji;
4. jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj
uprzywilejowania;
5. jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo
tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;
6. wysokość kapitału akcyjnego;
7. jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
8. nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
9. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej;
10. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
11. jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć:

1. umowę spółki;
2. oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy
wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny;
3. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części
przewidzianej w umowie spółki;
4. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód
ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego;
5. adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu.
6. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy
(nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich;

Jeżeli umowa spółki została sporządzona na formularzu w portalu S24, wniosek rejestracyjny oraz załączniki powinny zostać sporządzone na formularzach udostępnianych w tym samym systemie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Niezależnie od formy rejestracji, wniosek muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu (rady dyrektorów) lub profesjonalny pełnomocnik (np. radca prawny) powołany przez ten zarząd (radę dyrektorów). W przypadku, gdy wniosek ma być złożony przez pełnomocnika, należy doliczyć do kosztów opłatę skarbową w wysokości 17 złotych, a pełnomocnictwo dołącza się do wniosku w formie załącznika. Opłata skarbowa nie jest wymagana, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Należy mieć również na uwadze, że po rejestracji trzeba będzie dodatkowo złożyć wniosek o ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata jest stała i wynosi 100 zł. Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy sądu rejonowego, który przyjmuje wniosek o dokonanie wpisu.

Podsumowanie

Prosta spółka akcyjna – rejestracja – podsumowanie
Forma umowy akt notarialny – art. 3006 KSH wzorzec umowy art. 3007 KSH

definicja wzorca umowy art. 4 § 1 pkt 12 KSH

Zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym (portal s24)  art. 3007 § 2 KSH
Określenie wzorca umowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości art. 3007 § 5 KSH
Właściwość sądu rejestrowego dla PSA  art. 30012 KSH
Rejestracja spółki w S24 (wzorzec umowy)
Rejestracja w Portalu Rejestrów Sądowych (akt notarialny)
Dane wniosku rejestracyjnego art.  30012 § 2 pkt – 1-11 KSH  Załączniki art. 30012 § 3 pkt 1-5, art. 30012 § 4, art. 30012 § 5 KSH
Opłata za rejestrację spółki art.  52. § 1 UKSC (akt notarialny) art.  52. § 2 UKSC (wzorzec umowy)
Obowiązek ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym art. 13 § 1 ustawy o KRS
Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym § 6.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
termin na zgłoszenie zawiązania prostej spółki akcyjnej do rejestru art. 169 § 1 KSH akt notarialny Art. 169 § 2 KSH wzorzec umowy
Pełnomocnik  art. 98 pełnomocnictwo, art. 99 KC forma pełnomocnictwa
Opłata od pełnomocnictwa art. 1. ust. 1 pkt 2 ustawa o opłacie skarbowej, art. 5 ust. 2 obowiązek zapłaty Wysokość opłaty 17 zł w 

części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej