Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca regulacje dotyczące pracy zdalnej nałożyła na pracodawcę i pracownika nowe obowiązki. Czy pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów energii elektrycznej czy Internetu? Czy pracownik jest upoważniony do ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystanie prywatnego laptopa do pracy? Oprócz szeregu obowiązków, nowelizacja umożliwia pracodawcy możliwość kontroli pracy zdalnej w domu pracownika. Na jakich zasadach może się to odbywać? Zapraszamy do lektury.

Obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy należy:

  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy
  • zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie kosztów koniecznych
  • pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych
  • pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
  • zapewnienie pracownikowi szkolenia i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania pracy zdalnej
  • ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę

Należy zwrócić uwagę na to, że ekwiwalent nie będzie stanowił przychodu pracownika.

Obowiązki pracownika

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nałożyły na pracownika szereg obowiązków. Choć pracodawca odpada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy, to w wypadku pracy zdalnej, pracownik jest zobowiązany do utrzymania miejsca wykonywania pracy w czystości i zdatności. Dodatkowo pracownik musi zapewnić, że inne elementy środowiska domowego lub osoby trzecie nie będą negatywnie wpływały na bezpieczeństwo wykonywania pracy zdalnej.

Kontrola pracy zdalnej

Zasady kontroli pracy zdalnej strony określają w regulaminie, poleceniu pracy zdalnej czy w porozumieniu zawartym z pracownikiem przez pracodawcę. Pracodawca ma prawo skontrolować przestrzeganie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, a także zasad BHP.

Art. 6728 uregulował kontrolę pracy zdalnej w następujący sposób:

✔ kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika

✔ pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej i jej rodzaju

✔ wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób

✔ wykonywanie czynności kontrolnych nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

W przypadku stwierdzenia przez pracodawcę uchybień wzywa on pracownika do usunięcia naruszeń we wskazanym terminie lub cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej.

Dodatkowo nowelizacja uprawnia, zarówno pracodawcę jak i policję do badania trzeźwości pracownika.