Na początku marca Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że nie ma obowiązku  potrącania zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego za granicę za przechowywanie informacji w internetowej chmurze. Jak stwierdził: serwer to nie urządzenie przemysłowe. Co to oznacza?

Skąd wziął się problem

Patrząc wprost na przepisy prawa, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, opodatkowaniu 20% podatkiem u źródła podlega wypłata z Polski na rzecz nierezydenta przychodów z tytułów:

  • praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw;
  • należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego;
  • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
  • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Zdaniem  organów skarbowych te przepisy należy interpretować szeroko. W tym kontekście jedną z dyskusyjnych pozycji są właśnie usługi hostingowe, bo problematyczne okazało się kwalifikowanie ich w kontekście traktowania serwera jako urządzenia przemysłowego.

Zdaniem fiskusa serwer to „urządzenie przemysłowe”

Podatek u źródła (WHT) pobiera się m.in. od należności licencyjnych. Stanowisko organów podatkowych mówi, iż urządzenie przemysłowe należy rozumieć maksymalnie szeroko. W praktyce oznacza to, że serwer ma być traktowany jako urządzenie przemysłowe. Przyjęcie tak szerokiej interpretacji prowadzi do opodatkowania usług hostingowych podatkiem u źródła i takie właśnie jest stanowisko fiskusa. Zdaniem NSA jest inaczej.

NSA orzekł: serwer to nie urządzenie przemysłowe

Zdaniem sądów serwer nie jest urządzeniem przemysłowym. W  uzasadnieniu orzeczonego na początku marca wyroku – podtrzymano linię orzeczniczą, z której wynika, że serwery i centra danych nie spełniają definicji „urządzenia przemysłowego”, bo nie jest to proces produkcji a przechowywanie danych. Zdaniem sądu nawet gdyby serwer spełniał definicję urządzenia przemysłowego, podlegałyby wyłączenie opodatkowaniu podatkiem za najem, dzierżawę lub leasing tego urządzenia. Natomiast  w przypadku zakupu usługi chmurowej właścicielem i użytkownikiem serwera, na którym przechowywane są dane podmiotów jest zagraniczny usługodawca i to on oddaje do dyspozycji określoną ilość przestrzeni dyskowej, a nie daje do użytkowania serwer.

Istota usługi hostingu

Sądy zwracają uwagę, iż  istotą usługi hostingu jest to, że jest ona związana z udostępnieniem przestrzeni dyskowej, czyli maksymalnej liczby danych, którą chcemy przesłać, wykorzystując łącza cudzej serwerowni i oferowane przez nią usługi. W innych wyrokach z uzasadnień wynika, że pojęcie urządzenia przemysłowego to „składnik majątku pełniącego pomocnicza funkcje w ramach procesu przemysłowego rozumianego jako ciąg działań mechanicznych lub chemicznych służących do masowej produkcji towarów”. Dokładnie potwierdził to NSA  w swoim orzeczeniu z początku marca br.

Wyrok NSA jasno podkreśla, że w przypadku hostingu danych, nie ma obowiązku pobierania podatku u źródła. Jednak warto pamiętać, że zawsze niezbędna jest całościowa ocena, a każda tego typu usługa powinna być analizowana oddzielnie na gruncie podatku u źródła.