Wykorzystywanie strony internetowej w roli dowodu jest możliwe, jeżeli jej treść zostanie odpowiednio utrwalona.

Naturalną cechą strony internetowej jest to, że jej treść ulega zmianie. Jednego dnia może zawierać pewne informacje, a drugiego może ich już tam nie być. W opisanej przypadku Sąd uznał, że treść komunikatu, który wyświetlił się pełnomocnikowi spółki, została opisana jedynie w treści skargi. Nie utrwalono jej w taki sposób, aby można było uznać ją za dokument. Uniemożliwiło to prowadzenie dowodu uzupełniającego, co skutkowało odrzuceniem zarzutu. Aby dowód mógł zostać dopuszczony przez sąd, można było załączyć do skargi wydruk screena ze strony internetowej z widoczną treścią komunikatu i konkretną datą jego wyświetlenia.

Spór o podpis

Pewna spółka jawna spierała się z dyrektorem skarbówki o egzekucję ze świadczeń pieniężnych. W toku sprawy spółka wskazała, że przy odbiorze korespondencji z zaskarżonym postanowieniem dyrektora – pełnomocnikowi spółki na monitorze komputera wyświetlił się komunikat, że „przynajmniej jeden podpis jest nieprawidłowy” oraz „stan certyfikatu: nieprawidłowy”. Opisała powyższą sytuację m.in. w skardze kasacyjnej.

Czy strona internetowa może być dowodem w sprawie?

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt. III FSK 3121/21 Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) uznał, że strona internetowa, jako nośnik informacji podlegający zmianom w czasie, nie spełnia przesłanek umożliwiających uznanie jej za dokument. Dowód taki byłby dopuszczalny, gdyby treść strony internetowej na określoną datę została ustalona w sposób wiarygodny, np. przez wydrukowanie treści strony internetowej (jej zrzutu ekranowego).

As w rękawie – zrzut ekranu, potocznie nazwany screenem!

Należy pamiętać, że w postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy. Oznacza to, że orzeczenie zostaje wydane na podstawie analizy dowodów, które zostały zgromadzone w trakcie postępowania przed organami administracyjnymi. Z tego powodu w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego nie jest możliwe np. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość przeprowadzenia dowodów uzupełniających z dokumentów przez Sąd (z urzędu lub na wniosek strony), jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania sądowego.

[1] Art. 133 § 1 P.P.S.A., [1] Art. 106 § 3 P.P.S.A.