16 listopada 2021 roku Prezydent podpisał „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” zawierający zmiany w zakresie rozliczania podatków.

Jedna ze zmian powinna szczególnie zainteresować osoby leasingujące samochody osobowe. Dlaczego?

Dzisiaj osoby fizyczne po dokonaniu wykupu samochodu osobowego z leasingu nie są zobligowane przepisami ustawy, aby samochód osobowy wprowadzać do ewidencji środków trwałych w firmie.  Taki samochód można od razu przejąć do swojego majątku prywatnego, a jego sprzedaż po pół roku nie generuje obowiązku podatkowego w PIT ani w VAT.

Niestety wprowadzone zmiany do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

19) przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1, przy czym przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;”

powodują, że zostanie poszerzona definicja składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których sprzedaż jest kwalifikowana do przychodów z tej działalności w ciągu 6 lat od wykupu.

Istotne są także przepisy przejściowe i tutaj proszę zwrócić uwagę na art. 51:

Art. 51. Przepisy art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. 

Zgodnie z tym artykułem nowe przepisy mają zastosowanie do tych składników, których wykup nastąpi po 31 grudnia 2021 r. 

Pozostało więc niewiele czasu na podjęcie działań w tym zakresie.