Spór sądowy

Kancelaria wygrała spór sądowy w zakresie postępowania prowadzonego w trybie art. 299 ksh, który statuuje odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W postępowaniu sądowym kancelaria zastępowała prezesa spółki, który wniósł o oddalenie powództwa, wskazując m.in., iż strona powodowa nie wykazała bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce. W zakresie wykazania ww. okoliczności obowiązują ogólne reguły rozkładu ciężaru dowodu. Stosownie do art. 6 k.c. ciężar ich udowodnienia spoczywać będzie na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Osobą tą zawsze będzie powód.

W przedmiotowej sprawie kancelaria podnosiła, iż realnym było uzyskanie zaspokojenia przez wierzyciela z pozostałego jeszcze majątku spółki, na co przedstawiono stosowne dowody. Na tej podstawie sąd powództwo oddalił. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 58.000,-zł.

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa