Prawo Energetyczne

Doradztwo obejmuje usługi pomocy prawnej dla podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną, gazem i ciepłem oraz dla odbiorców końcowych.

Wspieram klientów zarówno w bieżącej działalności, w szczególności zakresie obrotu na rynku hurtowym (w szczególności Umowy PPA, Umowy CPPA), rynku detalicznym (umowy standardowe i niestandardowe, regulaminy, TPA), jak i przy realizowaniu nietypowych projektów inwestycyjnych, w szczególności w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Ponadto zapewniam reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych przed organami regulacyjnymi (Prezes URE, Prezes UOKiK) oraz sądami w sprawach dotyczących prowadzonej działalności koncesjonowanej lub regulowanej, w projektach infrastrukturalnych realizowanych zarówno w oparciu o zamówienia publiczne, jak i w formule PPP.

Zakres działań:

  • kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dla wytwórców, w tym  OZE (w szczególności farmy wiatrowe, fotowotaika) 

  • sporządzenie, negocjowanie, analiza umowy sprzedaży energii lub gazu (w tym PPA, EFET), na rynku hurtowym i detalicznym zarówno dla sprzedawców energii, jak i odbiorców przemysłowych

  • sporządzenie, negocjowanie, analiza umowy sprzedaży praw majątkowych i gwarancji pochodzenia (w tym CPA, umowy ramowe TPNR/TPR)

  • analiza umowy i regulaminów pod kątem zgodności z prawem energetycznym, prawem podatkowym oraz prawem konsumenckim

  • reprezentacja przedsiębiorców przed Prezesem URE (postępowania regulacyjne: taryfy, koncesje, wpisy do rejestru działalności regulowanej, postępowania wyjaśniające, o nałożenie kar pieniężnych)

  • profesjonalne doradztwo i audyty w zakresie zgodności działalności w ramach działalności koncesjonowanej lub regulowanej (audyty compliance)

  • reprezentacja klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami, w tym sądem ochrony konkurencji i konsumentów

Dla kogo:

  • przedsiębiorstwa energetyczne 

  • odbiorcy końcowi, w tym przemysłowi 

  • jednostki samorządu terytorialnego 

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa